Goran Zorić magistrirao je 2010. godine na temu „Prognostički faktori za obolele od anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde“, a doktorirao 2018. godine na temu: „Definisanje prediktivnih faktora biološkog ponašanja folikulskih tumora štitaste žlezde“. (Medicinski fakultet, Beograd).


 • Zvanje subspecijaliste endokrine hirurgije je stekao 2017. godine odbranom teme “Hirurško lečenje udruženih oboljenja štitaste i paraštitaste žlezde – analiza 4882 slučaja” na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 • Endokrini hirurg, obavlja:
  – preglede, dijagnostiku, aspiracionu biopsiju, hirurško lečenje i postoperativno praćenje oboljenja tireoidne (štitaste) žlezde
  – preglede, dijagnostiku, hirurško lečenje i postoperativno praćenje oboljenja paratireoidnih (paraštitastih) žlezda
  – hirurško lečenje medijalnih i lateralnih cista vrata
  – hirurško lečenje oboljenja nadbubrežnih žlezda laparoskopskim i klasicnim pristupom

 • Do sada je uradio više od 4000 operacija iz oblasti endokrine hirurgije, štitaste i paraštitaste žlezde

 • Autor je ili koautor radova objavljenih u knjigama abstrakata domaćih i međunarodnih naučnih skupova, radova objavljenih u indeksiranim časopisima, prezentovao je radove na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

 • Prezentovao je radove na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

 • Autor je poglavlja o slabodiferentovanim i retkim tumorima štitaste žlezde u udžbeniku „Hirurgija štitaste žlezde“ (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2017), i poglavlja o retkim tumorima i tumefakcijama nadbubrežne žlezde u udžbeniku  „Hirurgija nadbubrežne žlezde“ (Ivan Paunović, Aleksandar Diklić, Vladan Živaljević, 2019),  koji je dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda.

 • Od 2004.godine je stručni konsultant za endokrinu hirurgiju u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Čigota“ na Zlatiboru, a u Zdravstvenom centru Aranđelovac radio je kao konsultant za endokrinu hirurgiju.

 • Član predsedništva Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.

 • Od 2009. godine je član Udruženja endokrinih hirurga Srbije (UEHS), a od 2016. godine Evropskog udruženja endokrinih hirurga (European Society of Endocrine Surgeons, ESES).

 • Govori engleski i služi se italijanskim jezikom.

 • Oženjen je Tamarom, ima ćerku Anđelu, živi u Beogradu.